Statut Fundacji

STATUT

Fundacji „Agape”
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
im. Hanny Chrzanowskiej

(tekst jednolity z uwzględnieniem uchwały Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 30 grudnia 2012 r.)


Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja „Agape” Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez fundatorów aktem notarialnym rep. nr 346/2007, sporządzonym przez Notariusza Martę Ćmikiewicz-Ignasik w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Stolarskiej 6 w dniu 20 lutego 2007 roku.
Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną i posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Fundacji.

§ 6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.


Rozdział II.

Cele i formy działania Fundacji

§ 7
1.     Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności podejmowanie działań na ich rzecz w zakresie ochrony zdrowia, organizacji wypoczynku i rehabilitacji, opieki społecznej oraz pomocy duszpasterskiej.

2.     Cele Fundacji określone w ust.1 realizowane są przez:
1)    pomoc osobom niepełnosprawnym  w funkcjonowaniu z ich niepełnosprawnością, w szczególności organizowanie i prowadzenie turnusów integracyjno-wypoczynkowych, połączonych z działalnością duszpasterską,
2)    terapię rekreacyjną, art-terapię i inne formy terapii osób niepełnosprawnych,
3)    rehabilitację ruchową,
4)    inne formy integracji osób niepełnosprawnych,
5)    pomoc materialną podopiecznym Fundacji,
6)    gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych na działalność statutową Fundacji,
7)    zbieranie informacji  o osobach potrzebujących pomocy,
8)    propagowanie idei realizowanych przez Fundację i jej patronkę Hannę Chrzanowską,
9)    organizowanie, szkolenie i promocję wolontariatu.

3. W szczególnych przypadkach Fundacja może sprawować opiekę i zapewnić pomoc duszpasterską członkom rodzin osób niepełnosprawnych.

4. Za zgodą Zarządu, Fundacja może sprawować opiekę i zapewnić pomoc duszpasterską osobom samotnym i chorym, będącym w podeszłym wieku.

§ 8
Dla realizacji celów swej działalności Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, środkami masowego przekazu. Fundacja współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia i opieki społecznej oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach i zakresie działania.

§ 9
1.    Działalność statutowa na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzona jest nieodpłatnie.

2.    Zarząd Fundacji może wprowadzić, za zgodą Zgromadzenia Fundatorów, odpłatność częściową lub na zasadach partycypacji w kosztach oraz określać zasady zwolnienia od tych płatności osób korzystających ze świadczeń Fundacji.

§ 10
Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 11
1.    Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej fundatorów, wolontariuszy i innych ludzi dobrej woli.

2. Do prowadzenia spraw Fundacji Zarząd może zatrudniać pracowników, jak również   zawierać umowy zlecenia.


Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 12 000 zł, określony w oświadczeniu woli fundatorów o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe uzyskane w trakcie działalności Fundacji.

§ 13
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1)    dochodów z działalności statutowej,
2)    darowizn, spadków, zapisów,  
3)    dotacji i subwencji od osób prawych,
4)    środków pochodzących ze zbiórek publicznych,
5)    innych wpływów.

§ 14
Składniki majątkowe wskazane w § 13 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 15
Zabrania się:
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań fundatorów, członków Zarządu oraz Rady Fundacji i pracowników organów Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.    przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników tych organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.    wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników tych organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie Zarządu i Rady Fundacji lub pracownicy tych organów oraz ich osób bliskich.

§ 16
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.


Rozdział IV.

Organy i organizacja Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są:
1)    Zgromadzenie Fundatorów,
2)    Rada Fundacji,
3)    Zarząd Fundacji.

§ 18
1.    Fundatorzy zbierają się co najmniej dwa razy do roku, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stosownie do potrzeby na wniosek każdego z fundatorów, Przewodniczącego Rady Fundacji a także Prezesa Zarządu, skierowany do Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

2.    Przewodniczący Zgromadzenia o terminie posiedzenia powiadamia wszystkich fundatorów na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3.    W posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów, na zaproszenie Przewodniczącego Zgromadzenia, mogą brać udział: Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Fundacji, a także inne zaproszone osoby.

4.    Przewodniczący kieruje Zgromadzeniem Fundatorów, wyznacza terminy i prowadzi dokumentację posiedzeń.

5.    Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów wybierają wszyscy fundatorzy na czas nieokreślony, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie może on być odwołany w razie rezygnacji z funkcji lub braku możliwości oraz nienależytego jej wykonywania.

6.    Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia. Wybór i odwołanie członków Zarządu następuje w głosowaniu tajnym.

§ 19
Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:
1)    czuwanie nad działalnością Fundacji,
2)    ocena działalności Fundacji na podstawie sprawozdań składanych przez Zarząd i Radę Fundacji,
3)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu Fundacji,
4)    wybór przedstawicieli fundatorów do Rady Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Rady Fundacji, a także Przewodniczącego Rady Fundacji,
5)    udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi i Radzie Fundacji,
6)    wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów,
7)    ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością członków Rady oraz Zarządu Fundacji,
8)    dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
9)    podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji, a także wyznaczeniu likwidatora,
10)    przyznawanie wyróżnień honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

§ 20
1.    Rada Fundacji liczy 6 osób. Składa się w połowie z fundatorów wybranych za ich zgodą na czas nieokreślony przez Zgromadzenie Fundatorów oraz osób wskazanych przez Zgromadzenie Fundatorów, które są zaangażowane w realizację celów Fundacji.

2.    Rada Fundacji wybiera ze swego grona Sekretarza. Sekretarz prowadzi dokumentację z posiedzeń Rady.

3.    Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący – w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku, z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów lub Prezesa Zarządu Fundacji. O terminie posiedzenia Sekretarz Rady Fundacji powiadamia członków Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4.    W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć zaproszone przez Przewodniczącego  osoby, w tym przedstawiciel Zarządu Fundacji, a także fundatorzy nie będący członkami Rady Fundacji.

5.    Uchwały Rady Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Na wniosek członka Rady Fundacji Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

6.    Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje honorowo, mogą jednakże z tytułu pełnienia tych funkcji otrzymać od Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów na zasadach określonych przez Zgromadzenie Fundatorów.

7.    Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów na wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub któregokolwiek z fundatorów. Odwołanie następuje z powodu nie  wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, a także skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 21
Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
1)    osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)    osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 22
1.    Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczo-kontrolnych, decyzyjnych i opiniodawczych.

2.    Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1)    ustalanie kierunków działalności i metod realizacji celów Fundacji,
2)    nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,
3)    rozpatrywanie okresowych informacji Zarządu o bieżącej działalności Fundacji, zamierzonych działaniach oraz środkach materialnych pozyskanych na działalność Fundacji,
4)    rozpatrywanie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań składanych przez Fundację innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
5)    rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok poprzedni,
6)    ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni i programu działania na rok przyszły w oparciu o przedkładane sprawozdania i informacje oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
7)    przeprowadzanie w razie potrzeby przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, kontroli dokumentacji i gospodarki finansowej Fundacji oraz słuszności i celowości wydatkowania środków finansowych,
8)    informowanie Zgromadzenia Fundatorów, nie rzadziej niż dwa razy do roku, o pracy Zarządu i bieżącej działalności Fundacji,
9)    występowanie do Zarządu z propozycjami i sugestiami dotyczącymi działalności Fundacji,
10)    opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd,
11)    zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
12)    wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 50 000 EUR.

§ 23
1.    Zarząd składa się z 4 do 6 osób i jest powoływany na 3-letnią kadencję przez Zgromadzenie Fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów może podjąć decyzję o reelekcji Zarządu.

2.    W skład Zarządu mogą wchodzić fundatorzy.

3.    Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Sekretarza i Skarbnika. Prezesa Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów.

4.    Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.    Członkostwo Zarządu ustaje w skutek śmierci lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów. Odwołanie może nastąpić z powodu zrzeczenia się członkostwa, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, braku aktywności, działania na szkodę Fundacji, zachowania godzącego w dobre imię członka Zarządu bądź dopuszczenia się przestępstwa z winy umyślnej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 24
1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1)    kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z celami i zasadami określonymi w statucie oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych Zarządowi do właściwości,
2)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
3)    propagowanie idei i celów, dla których Fundacja została powołana,
4)    współpraca w zakresie realizacji celów działalności Fundacji z jednostkami resortu zdrowia i opieki społecznej, organizacjami kościelnymi, organami administracji samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami wskazanymi w § 8 statutu,
5)    należyte i zgodne z prawem prowadzenie wymaganej dokumentacji, ewidencji księgowej oraz wypełnianie innych obowiązków i czynności związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
6)    sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji oraz opracowywanie corocznych planów jej działalności i rozwoju,
7)    informowanie Rady Fundacji dwa razy do roku – w I i II półroczu – o bieżącej działalności Fundacji, zamierzonych działaniach i środkach materialnych pozyskanych na działalność Fundacji,
8)    organizowanie turnusów rehabilitacyjno-integracyjno-wypoczynkowych, spotkań środowiskowych oraz innych form terapii i integracji osób niepełnosprawnych,
9)    pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,
10)    zarządzanie majątkiem Fundacji,
11)    przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,
12)    gromadzenie informacji o osobach wymagających pomocy,
13)    decydowanie o formach, środkach i wysokości udzielanej pomocy,
14)    realizowanie innych obowiązków określonych w statucie.

2.    Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, o ile nie zostały przekazane do kompetencji Rady Fundacji.

§ 25
Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za wyniki działalności finansowej. Każdy z członków Zarządu winien wykonywać swe obowiązki z należytą starannością i dbałością o rozwój Fundacji.

§ 26
1.    Wykonywanie określonej części swych praw i obowiązków Zarząd powierza Prezesowi lub innym członkom Zarządu.

2.    W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Zarządu, określonymi sprawami lub grupami spraw związanych z działalnością Fundacji zajmują się poszczególni członkowie Zarządu oraz Prezes. Prezes określa zakres czynności innych członków Zarządu.

3.    Formy działalności Zarządu, jego wewnętrzna struktura i podział czynności członków Zarządu mogą zostać określone w regulaminie pracy Zarządu. Regulamin taki, uchwalony przez Zarząd, wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27
1.    Pracami Zarządu kieruje Prezes, który reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.    Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu, wyznacza ich terminy i określa porządek obrad.

§ 28
1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub z innym członkiem Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu, upoważnieni przez Prezesa.

2.    Prezes zatrudnia i zwalnia osoby, których praca niezbędna jest dla funkcjonowania Fundacji, a także określa ich wynagrodzenie.

3.    Do zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 50 000 EUR Zarząd zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Rady Fundacji.

4.    Sprawozdania składane przez Fundację podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

§ 29
Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Zarząd może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członka Zarządu w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz Fundacji.


Rozdział V.

Rachunkowość i sprawozdawczość Fundacji

§ 30
1.    Fundacja prowadzi rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

2.    Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji sporządza i podaje do publicznej wiadomości Zarząd Fundacji.

3.    Zarząd Fundacji sporządza, ogłasza i przekazuje odpowiednim organom roczne sprawozdanie finansowe.

4.    Sprawozdania z działalności merytorycznej oraz sprawozdania finansowe, Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.


Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 31
1.    Zmiana statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej zgodnie z § 18 ust.6 statutu.

2.    Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów działalności Fundacji.

§ 32
1.    O likwidacji Fundacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej zgodnie z § 18 ust.6 statutu.

2.    Likwidacja Fundacji następuje z powodu:
1)    wyczerpania środków majątkowych Fundacji,
2)    innych istotnych powodów wskazanych przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 33
1.    Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundatorów. Może nim być członek Zarządu Fundacji.

2.    Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)    zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2)    wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności,
3)    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4)    sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5)    ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6)    przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7)    zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
8)    przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 34
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz fundacji o zbliżonych celach działalności.